اولين و آخرين سوره نازل شده اولين سوره اي كه بر پيامبر محمد نازل شد سوره 96 است كه داراي 19 آيه است و همچنين آخرين سوره اي كه نازل شد سوره 110 است كه داراي 3 آيه است.حال بياييد اين اعداد را باهم جمع كنيم. 96+19+110+3=228 = 19*12=2*114 همانطور كه ميبينيد سرتاسر قرآن پر از 19 است. اولين و آخرين سوره نازل شده اولين سوره اي كه بر پيامبر نازل شد سوره علق (96) بود و همچنين آخرين سوره كه بر پيامبر نازل شد سوره نصر (110) بود. موارد جالبي در اين دو سوره يافت ميشود: 1- سوره 96 كه اولين سوره نازل شده بر پيامبر بود داراي 19 آيه است. 2- سوره 96 داراي 38 (2*19) حرف "يس" است. 3- سوره 96 در كل داراي 285 (19*15) حرف است. 4- همانطور كه ميداني كلمه قرآن با قاف شروع شده و با نون خاتمه ميابد پس بياييد دو حرف قاف و نون را در نظر بگيريم جالب است كه مجموع اين دو حرف در سوره هاي 96 و 110 در كل 38 (19*2) است. 5- جالب است كه كلمه "باسم" در اولين آيه سوره علق با يك الف اضافي نوشته شده است و اين در حالي است كه در ساير جاهاي ديگر بصورت "بسم" نوشته شده است زيرا در صورت عدم رعايت اين مورد تعداد حروف سوره 96 بر نوزده بخشپذير نبود. در حالي كه اين آيه در غار حرا بر پيامبر نازل شده است و اين نشان ميدهد كه قرآن كتاب آسماني با دستهاي خود پيامبر نوشته شد.زيرا در واقع اگر پيامبر سواد نداشت از كجا ميدانست كه كلمه باسم در اين آيه بايد بصورت الف دار نگارش شود. 6- پنج آيه اولي كه بر پيامبر نازل شد (96:1 تا 96:5) داراي 76 (19*4) حرف است. 7- سوره 96 از آخر قرآن نوزدهمين سوره است. 8- آخرين سوره يعني سوره 110 داراي 19 كلمه است. 9- اگر مقدار ابجد كل سوره 110 (آخرين سوره نازل شده) را حساب كنيم 6124 بدست ميايد. اگر اين عدد را با شماره سوره جمع كنيم در آن صورت 6124+110=6234 بدست ميايد كه تعداد آيه هاي شماره گذاري شده قرآن را نشان ميدهد و اين نشان ميدهد كه خدا با استفاده از كد آخرين سوره نازل شده تعداد واقعي آيات قرآن را هم به ما نمايانده است.